Na temelju čl. 11. Zakona o udrugama ("Narodne novine" br. 88/01, 11/02) i Statuta Katoličkog društva prosvjetnih djelatnika Istre mons. Antuna Heka (skraćeno: KDPDI) donesenog 8. siječnja 2005. godine u Pazinu te Odluke o izmjenama i dopunama Statuta KDPDI donesene 27. prosinca 2013., a sukladno Zakoniku kanonskog prava, Skupština KDPDI održana 27. prosinca 2013. godine u Pazinu, utvrdila je:

 

S T A T U T

 KATOLIČKOG DRUŠTVA PROSVJETNIH DJELATNIKA ISTRE

MONS. ANTUNA HEKA

(pročišćen tekst)

I. Opće odredbe

Članak 1.

Katoličko društvo prosvjetnih djelatnika Istre (u daljnjem tekstu: Društvo) strukovno je i privatno vjerničko društvo u Katoličkoj Crkvi Istre.

Sukladno načelu slobodnog i dragovoljnog udruživanja građana, u svrhu ostvarivanja ciljeva utvrđenih ovim Statutom, Društvo okuplja djelatnike u izobrazbi i odgoju radi izmjene iskustava, duhovnog i strukovnog napretka članova i zajedničkog djelovanja, kako bi što bolje služili onima koji su im povjereni na odgoj i izobrazbu i istodobno svjedočili za općeljudske vrijednosti u svjetlu Kristova nauka i njegova osobnog primjera.

U svom djelovanju Društvo će se nadahnjivati učenjem Katoličke Crkve te primjerom života i djela njenih svetaca i blaženika.

Članak 2.

Naziv Društva je: Katoličko društvo prosvjetnih djelatnika Istre mons. Antuna Heka.

Skraćeni naziv Društva glasi: KDPDI. 
Sjedište Društva je u Pazinu, Dobrilina 6. 
Društvo djeluje na području Istarske županije.

Društvo je udruga registrirana pri Uredu državne uprave u Istarskoj županiji.

Društvo je neprofitna pravna osoba.

Članak 3.

Društvo ima svoj znak.

Društvo ima pečat okruglog oblika s punim nazivom Društva, u čijem se središtu nalazi znak Društva.

 

II. Djelatnost Društva

Članak 4.

Ciljevi Društva su:

·         duhovna izgradnja članova,

·         vjerska, etička, odgojna i strukovna izobrazba članova i drugih sudionika u odgoju i izobrazbi,

·         upoznavanje i proučavanje dokumenata učiteljstva Katoličke Crkve o ulozi vjernika u društvu, osobito na polju odgoja, školstva, kulture i djelovanje članova sukladno tim načelima,

·         uspostava sustava etičkog odgoja i izobrazbe, koji će stvarati uvjete za skladan duhovni, psihofizički i strukovni razvoj djece i mladih kao odgovornih osoba i članova društva i obitelji,

·         sljedništvo istarske katoličke prosvjetne tradicije, suvremeno uprimjerene likom i djelom mons. Antuna Heka

·         organiziranje edukativnoh programa, natjecanja, kvizova znanja za djecu i mlade

Članak 5.

Radi ostvarivanja utvrđenih ciljeva Društvo će obavljati ove djelatnosti:

·         organizirati duhovne vježbe, molitvene, liturgijske i biblijske susrete,

·         organizirati i održavati predavanja, tečajeve i seminare o vjerskim, moralnim, odgojnim, etičkim, kulturnim i strukovnim pitanjima sukladno posebnim ili pozitivnim pravnim propisima;

·         poticati izdavačku djelatnost koja promiče ciljeve Društva,

·         surađivati s prosvjetnim vlastima u pitanjima školskih programa, pedagoških postupaka i mjera i u pitanjima etičkog odgoja,

·         surađivati s ostalim srodnim društvima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, osobito s hrvatskim iseljenicima,

·         poduzimati i druge  djelatnosti u svrhu ispunjenja Statutom utvrđenih ciljeva i zadaća Društva,

·         po potrebi osnivati povjerenstva.

Članak 6.

U svojem djelovanju članovi Društva će poštivati i promicati općeljudske i etičke vrednote: poštenje, duh pravednosti, iskrenost, čovječnost, duh međusobnog uvažavanja, razumijevanja, suradnje i dijaloga, osjećaj dužnosti i odgovornosti, čvrstinu duha i marljivost.

Društvo će se osobito zalagati za:

·         poštivanje i zaštitu ljudskog života od začeća do prirodne smrti,

·         poštivanje i promicanje ljudskog dostojanstva, kao i ljudska i građanska prava čovjeka, isključujući svaku spolnu, rasnu, narodnosnu, vjersku, svjetonazorsku, političku i socijalnu diskriminaciju,

·         stabilnost braka i pripremu mladeži za bračni i obiteljski život sukladno etičkim i vjerskim načelima,

·         zaštitu i pomoć svima koji trpe i koji su u nevolji,

·         socijalnu pravdu,

·         zaštitu i očuvanje prirode kao čovjekova doma i dara Božjeg.

Članovi Društva će ustrajno raditi na svojem duhovnom rastu i vjerskoj izobrazbi,  nastojeći što potpunije živjeti po vjeri, te nadahnuću i poticajima sv. Crkve.

 

 

III. Zastupanje i predstavljanje Društva

Članak 7.

Društvo kao pravnu osobu prema trećim osobama zastupaju predsjednik, dopredsjednik i tajnik.

Društvo predstavlja predsjednik.

Ugovore i druge pravne poslove koji obvezuju Društvo sklapa i potpisuje u ime i za račun Društva predsjednik, dopredsjednik ili tajnik, u granicama posebno određenih ovlasti i na temelju prethodne odluke Predsjedništva.

 

IV. Članstvo

Članak 8.

           

Članovi Društva mogu biti redoviti, potporni i počasni.

Redoviti članovi mogu biti osobe katoličke vjere, koje se bave izobrazbom i odgojem ili su stručno kvalificirane za takve djelatnosti, a koje u cijelosti prihvaćaju ciljeve i zadaće ovog Društva i spremne su surađivati i sudjelovati u djelatnostima Društva.

Potporni član može postati osoba koja iskazuje interes za ostvarivanje zadaća Društva te je u tu svrhu spremna materijalno pomagati njegov rad u visini godišnjeg doprinosa, koji ne može biti manji od iznosa godišnje članarine redovitog člana.

Počasni članovi mogu biti građani Republike Hrvatske i strani državljani zaslužni za promicanje svrhe i zadaća Društva.

Predsjedništvo Društva prima u članstvo, na temelju osobno podnesene pristupnice.

Počasne članove imenuje Skupština Društva na prijedlog Predsjedništva.

Članak 9.

Članstvo u Društvu prestaje istupom po vlastitoj odluci, istupom iz Crkve ili odlukom Skupštine o isključenju. 
Odluku o isključenju Skupština može donijeti ako član savjesno ne izvršava svoje obveze, postupa protivno odredbama Statuta ili pak svojim ponašanjem šteti ugledu Društva ili postupa protivno temeljnim načelima katoličke vjere.
Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ako do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu, ukoliko je odlukom Skupštine određen iznos godišnje članarine.

Članak 10.

Svi članovi Društva imaju jednaka prava i obveze, a posebice:

·         birati i biti birani u tijela Društva,

·         nazočiti i ravnopravno sudjelovati u radu i pri donošenju odluka na sjednicama Skupštine,

·         surađivati i prema svojim mogućnostima i sposobnostima sudjelovati u djelatnostima Društva,

·         čuvati i braniti ugled Društva, te aktivno promicati njegovu svrhu i ciljeve,

·         uredno izvršavati materijalne obveze prema Društvu, kao i sve druge obveze koje Društvo pred njih postavi, sukladno odlukama tijela Društva.

V.                Tijela Društva i upravljanje Društvom

 

Članak 11.

 

Tijela Društva su Skupština i Predsjedništvo.

Društvo ima duhovnog savjetnika, koji ima savjetodavna prava.

Članak 12.

Skupština Društva je najviše upravno tijelo Društva, a čine je svi članovi Društva koji imaju potpunu poslovnu sposobnost. 
Skupštinu Društva pisanim putem saziva predsjednik Društva na vlastitu inicijativu ili ako to zatraži jedna trećina članova, najkasnije petnaest (15) dana prije njezina održavanja. 
Ako predsjednik, na zahtjev trećine članova, e sazove sjednicu  Skupštine u propisanom roku, sazvat će je predlagatelji. 
Odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda te mjesto i dan održavanja sjednice.

Sjednice Skupštine Društva vodi predsjednik Društva.

Izborna Skupština Društva održava se svake treće godine.

Na izbornoj Skupštini biraju se članovi Predsjedništva.
O radu Skupštine vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Društva.

Članak 13.

O načinu izbora članova Predsjedništva odlučuje Skupština Društva.

Članak 14.

Skupština Društva:

·         donosi i mijenja Statut Društva i Poslovnik Skupštine,

·         donosi plan rada Društva,

·         predlaže i bira predsjednika Društva i članove Predsjedništva,

·         odlučuje o svim temeljnim pitanjima iz djelatnosti Društva,

·         odlučuje o udruživanju Društva u srodne udruge i bira svoje zastupnike u tim udrugama,

·         raspravlja i odlučuje o godišnjem obračunu i proračunu Društva,

·         određuje iznos godišnje možebitne članarine,

·         nadzire rad Predsjedništva i odlučuje o opozivu članova Predsjedništva,

·         odlučuje o isključenju člana iz Društva,

·         odlučuje o prestanku postojanja Društva,

·         po potrebi osniva povjerenstva.

Članak 15.

Skupština može odlučivati ako je nazočna većina članova Društva. 

Skupština odlučuje o izmjenama Statuta i o prestanku postojanja Društva dvotrećinskom većinom glasova nazočnih članova, a o svim drugim pitanjima većinom glasova nazočnih članova.

Sve druge pojedinosti o radu Skupštine odredit će se Poslovnikom Skupštine.

Članak 16.

Predsjedništvo upravlja djelatnostima Društva na temelju Statuta i odluka Skupštine.

Predsjedništvo čine: predsjednik, dopredsjednik, tajnik, rizničar te jedan izabrani član.

U slučaju ostavke pojedinog člana Predsjedništva, ostali će članovi imenovati vršitelja dužnosti koji će tu dužnost obnašati do sazivanja Skupštine Društva.

Članak 17.

Predsjedništvo ima ove dužnosti i ovlasti:

·         prima nove članove,

·         vodi djelatnost Društva i upravlja njegovom imovinom,

·         organizira sjednice Skupštine i priprema prijedloge i izvješća,

·         predlaže promjene Statuta, program i planove rada, godišnji obračun i proračun,

·         provodi odluke Skupštine,

·         surađuje s drugim društvima i organizacijama ili vanjskim suradnicima

·         imenuje povjerenike ili povjerenstva radi ostvarivanja pojedinih ciljeva Društva

Članak 18.

Predsjedništvo zasjeda po potrebi.

Predsjednik Društva je istodobno i predsjednik Predsjedništva.

Odluke Predsjedništva su pravovaljane ako su na sastanak pozvani svi članovi te ako su uz predsjednika nazočna još barem dva člana.

Predsjedništvo odlučuje većinom glasova nazočnih članova.

Za svoj rad Predsjedništvo odgovara Skupštini Društva.

 

Članak 19.

Sjednice Skupštine i Predsjedništva saziva i vodi predsjednik.

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti, predsjednika u svim poslovima zamjenjuje tajnik ili dopredsjednik.

Predsjednik daje naloge radi ostvarivanja proračuna te obavlja i druge administrativne poslove koji nisu povjereni drugim službama ili pojedincima.

Za svoj rad predsjednik odgovara Predsjedništvu i Skupštini.

Članak 20.

Tajnik Predsjedništva obavlja poslove koji se tiču provedbe odluka Skupštine i Predsjedništva.

Tajnik vodi popis članova, daje naloge radi ostvarivanja proračuna te obavlja i druge administrativne poslove koji nisu povjereni drugim službama ili pojedincima.

Članak 21.

Rizničar vodi materijalno i financijsko poslovanje Društva te o tome odgovara Predsjedništvu i Skupštini.

 

 

VI. Imovina Društva

Članak 22.

 

Imovinu Društva čine sredstva stečena uplatom možebitne članarine, dragovoljnim prilozima i darovima, obavljanjem nakladničke djelatnosti, dotacije iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne samouprave, fondova te druga sredstva stečena sukladno zakonu.

Imovinu Društva čine nekretnine i pokretnine te druga imovinska prava koja se zateknu u njegovu vlasništvu.

Ostvarenu dobit Društvo će koristiti samo za obavljanje djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi i zadaće Društva.

Za svoje obveze Društvo odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

Nad Društvom se može provesti stečaj.

Društvo vodi poslovne knjige i sastavlja financijsko izvješće sukladno propisima kojima se uređuje način vođenja knjigovodstva neprofitnih organizacija.

 

VII.          Prestanak Društva

 

                                                        Članak 23.

 

Društvo prestaje postojati odlukom Skupštine i u slučajevima propisanim Zakonom.

U slučaju prestanka Društva, a nakon namirenja vjerovnika i drugih troškova, imovina Društva će pripasti Caritasu Porečke i Pulske biskupije.

 

 

VIII.   Završne odredbe

Članak 24.

Mjerodavna crkvena vlast za Društvo Porečka i Pulska biskupija, koja na zamolbu Skupštine određuje Društvu duhovnog savjetnika.

Članak 25.

Ovaj se Statut objavljuje njegovim umnažanjem i stupa na snagu danom donošenja.

U Pazinu 27. 12. 2013.     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                           

TEKST STATUTA 2005.-2013.

Na temelju čl. 11. Zakona o udrugama ("Narodne novine" br. 88/01) Skupština Katoličkog društva prosvjetnih djelatnika Istre mons. Antuna Heka, održana 8. siječnja 2005. godine u Pazinu, donosi sljedeći

S T A T U T

KATOLIČKOG DRUŠTVA PROSVJETNIH DJELATNIKA ISTRE

MONS. ANTUNA HEKA

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Katoličko društvo prosvjetnih djelatnika Istre (u daljnjem tekstu: Društvo) strukovno je i privatno vjerničko društvo u Katoličkoj crkvi Istre.

Sukladno načelu slobodnog i dragovoljnog udruživanja gražana, u svrhu ostvarivanja ciljeva utvrđenih ovim Statutom, Društvo okuplja djelatnike u izobrazbi i odgoju radi izmjene iskustava, duhovnog i strukovnog napretka članova i zajedničkog djelovanja, kako bi što bolje slu?ili onima koji su im povjereni na odgoj i izobrazbu i istodobno svjedo?ili za op?eljudske vrijednosti u svjetlu Kristova nauka i njegova osobnog primjera.

U svom djelovanju Društvo će se nadahnjivati učenjem Katoličke crkve te primjerom života i djela njenih svetaca i blaženika.

 

 

Članak 2.

 

Naziv Društva je: Katoličko društvo prosvjetnih djelatnika Istre mons. Antuna Heka.

 

Skraćeni naziv Društva glasi: KDPDI. 

Sjedište Društva je u Pazinu, Dobrilina 6. 

Društvo djeluje na području Županije istarske.

 

Društvo ima svojstvo pravne osobe.

 

Članak 3.

 

Društvo ima svoj znak.

Društvo ima pečat okruglog oblika s punim nazivom Društva, u čijem se središtu nalazi znak Društva.

 

 

II. DJELATNOST DRUŠTVA

 

Članak 4.

 

Ciljevi Društva su:

·duhovna izgradnja članova,

·vjerska, etička, odgojna i strukovna izobrazba članova i drugih sudionika u odgoju i izobrazbi,

·upoznavanje i prou?avanje dokumenata u?iteljstva Katoličke crkve o ulozi vjernika u društvu, osobito na polju odgoja, školstva, kulture i djelovanje članova sukladno tim naželima,

·uspostava sustava etičkog odgoja i izobrazbe, koji ?e stvarati uvjete za skladan duhovni, psihofizički i strukovni razvoj djece i mladih kao odgovornih osoba i članova društva i obitelji,

·sljedništvo istarske katoličke prosvjetne tradicije, suvremeno uprimjerene likom i djelom mons. Antuna Heka.

 

Članak 5.

 

Radi ostvarivanja utvr?enih ciljeva Društvo ?e obavljati ove djelatnosti:

·organizirati duhovne vje?be, molitvene, liturgijske i biblijske susrete,

·organizirati i odr?avati predavanja, te?ajeve i seminare o vjerskim, moralnim, odgojnim, etičkim, kulturnim i strukovnim pitanjima sukladno posebnim ili pozitivnim pravnim propisima;

·poticati izdavačku djelatnost koja promi?e ciljeve Društva,

·surađivati s prosvjetnim vlastima u pitanjima školskih programa, pedagoških postupaka i mjera i u pitanjima etičkog odgoja,

·surađivati s ostalim srodnim društvima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, osobito s hrvatskim iseljenicima,

·poduzimati i drugedjelatnosti u svrhu ispunjenja Statutom utvr?enih ciljeva i zadaža Društva,

·po potrebi osnivati povjerenstva.

 

Članak 6.

 

 

 

U svojem djelovanju članovi Društva ?e poštivati i promicati op?eljudske i etičke vrednote: poštenje, duh pravednosti, iskrenost, ?ovje?nost, duh me?usobnog uvažavanja, razumijevanja, suradnje i dijaloga, osje?aj du?nosti i odgovornosti, ?vrstinu duha i marljivost.

Društvo ?e se osobito zalagati za:

·poštivanje i zaštitu ljudskog života od zaže?a do prirodne smrti,

·poštivanje i promicanje ljudskog dostojanstva kao i ljudska i gražanska prava ?ovjeka, isklju?uju?i svaku spolnu, rasnu, narodnosnu, vjersku, svjetonazorsku, političku i socijalnu diskriminaciju,

·stabilnost braka i pripremu mlade?i za bražni i obiteljski život sukladno etičkim i vjerskim naželima,

·zaštitu i pomo? svima koji trpe i koji su u nevolji,

·socijalnu pravdu,

·zaštitu i o?uvanje prirode kao ?ovjekova doma i dara Bo?jeg.

 

 

članovi Društva ?e ustrajno raditi na svojem duhovnom rastu i vjerskoj izobrazbi,nastoje?i što potpunije živjeti po vjeri, te nadahnu?u i poticajima sv. Crkve.

 

III. Zastupanje i predstavljanje Društva

 

 

 

Članak 7.

Društvo kao pravnu osobu prema tre?im osobama zastupa tajnik Društva.

Društvo predstavlja predsjednik.

Ugovore i druge pravne poslove koji obvezuju Društvo sklapa i potpisuje u ime i za ražun Društva predsjednik ili tajnik, u granicama posebno odre?enih ovlasti i na temelju prethodne odluke Predsjedništva.

 

 

IV. članstvo

 

Članak 8.

 

 

 

 

 

članovi Društva mogu biti redoviti, potporni i po?asni.

Redoviti članovi mogu biti osobe katoličke vjere, koje se bave izobrazbom i odgojem ili su stru?no kvalificirane za takve djelatnosti, a koje u cijelosti prihvažaju ciljeve i zadaže ovog Društva i spremne su suraživati i sudjelovati u djelatnostima Društva.

Potporni član može postati osoba koja iskazuje interes za ostvarivanje zadaža Društva, te je u tu svrhu spremna materijalno pomagati njegov rad u visini godišnjeg doprinosa, koji ne mo?e biti manji od iznosa godišnje članarine redovitog člana.

Počasni članovi mogu biti gražani Republike Hrvatske i strani dr?avljani zaslu?ni za promicanje svrhe i zadaža Društva.

Predsjedništvo Društva prima u članstvo, na temelju osobno podnesene pristupnice.

 

 

 

Počasne članove imenuje Skupština Društva na prijedlog Predsjedništva.

 

 

 

 

 

Članak 9.

 

 

 

članstvo u Društvu prestaje istupom po vlastitoj odluci, istupom iz Crkve ili odlukom Suda ?asti.

 

 

 

Odluka o isključenju mo?e se donijeti ako član savjesno ne izvršava svoje obveze, postupa protivno odredbama Statuta ili pak svojim ponašanjem šteti ugledu Društva.

 

 

 

Članak 10.

 

 

 

Svi članovi Društva imaju jednaka prava i obveze, a posebice:

 

 

 

·birati i biti birani u tijela Društva,

 

·nazo?iti i ravnopravno sudjelovati u radu i pri donošenju odluka na sjednicama Skupštine,

 

·suraživati i prema svojim mogu?nostima i sposobnostima sudjelovati u djelatnostima Društva,

 

·?uvati i braniti ugled Društva, te aktivno promicati njegovu svrhu i ciljeve,

 

·uredno izvršavati materijalne obveze prema Društvu, kao i sve druge obveze koje Društvo pred njih postavi, sukladno odlukama tijela Društva.

 

 

 

 

 

V.Tijela Društva i upravljanje Društvom

 

 

 

 

 

Članak 11.

 

 

 

Tijela Društva ?ine:

 

 

 

·Skupština,

 

·Predsjedništvo,

 

·Nadzorni odbor,

 

·Sud ?asti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Članak 12.

 

 

 

Skupština je najviše upravno tijelo Društva.

 

?ine je svi članovi Društva koji imaju potpunu poslovnu sposobnost.

 

 

 

Izborna Skupština Društva odr?ava se svake tre?e godine.

 

Skupštinu pismenim putem saziva predsjednik Društva najkasnije ?etrnaest (14) dana prije njezina odr?avanja.

 

Sjednice Skupštine vodi predsjednik Društva.

 

Na izbornoj Skupštini biraju se tijela uprave Društva.

 

 

 

 

 

Članak 13.

 

 

 

Izabranim članomupojedinatijelaupraveDruštvasmatraseonajkandidatkojidobijenatpolovi?nuve?inunazo?nih članovaSkupštine.

 

 

 

 

 

Članak 14.

 

 

 

Skupština Društva:

 

 

 

·donosi i mijenja Statut Društva i Poslovnik Skupštine,

 

·donosi plan rada Društva,

 

·predlaže i bira predsjednika Društva, članove Predsjedništva, predsjednika i članove Nadzornog odbora i Suda ?asti,

 

·odlu?uje o svim temeljnim pitanjima iz djelatnosti Društva,

 

·odlu?uje o udruživanju Društva u srodne udruge i bira svoje zastupnike u tim udrugama,

 

·raspravlja i odlu?uje o godišnjem obražunu i proražunu Društva,

 

·odre?uje iznos godišnje mo?ebitne članarine,

 

·odlu?uje o opozivu članova Predsjedništva, Nadzornog odbora i Suda ?asti,

 

·odlu?uje o prestanku postojanja Društva.

 

 

 

 

 

Članak 15.

 

 

 

Skupština mo?e odluživati ako je nazo?na ve?ina članova Društva.

 

 

 

Skupština se ne mo?e odr?ati ako nije nazo?no najmanje deset članova.

 

 

 

Skupština odlu?uje o izmjenama Statuta i o prestanku postojanja Društva dvotre?inskom ve?inom glasova nazo?nih članova, a o svim drugim pitanjima ve?inom glasova nazo?nih članova.

 

 

 

Sve druge pojedinosti o radu Skupštine odredit ?e se Poslovnikom Skupštine.

 

 

 

 

 

Članak 16.

 

 

 

Predsjedništvo upravlja djelatnostima Društva na temelju Statuta i odluka Skupštine, a ?ine ga: predsjednik, dopredsjednik, tajnik i rizni?ar Društva, te pet izabranih članova.

 

 

 

Predsjedništvo bira Skupština, a ono iz svojih redova bira dopredsjednika, tajnika i rizni?ara.

 

 

 

Društvo ima duhovnog savjetnika, koji je po svojoj funkciji član Predsjedništva sa savjetodavnim ovlastima i pravima.

 

 

 

 

 

Članak 17.

 

 

 

Predsjedništvo ima ove du?nosti i ovlasti:

 

 

·prima nove članove,

·vodi djelatnost Društva i upravljati njegovom imovinom,

·organizira sjednice Skupštine i pripremati prijedloge i izvješ?a,

·predlaže promjene Statuta, program i planove rada, godišnji obražun i proražun,

·provodi odluke Skupštine,

·surađuje s drugim društvima i organizacijama.

 

 

 

Članak 18.

 

 

 

Predsjedništvo zasjeda po potrebi.

 

 

 

Predsjednik Društva je istodobno i predsjednik Predsjedništva.

 

 

 

Odluke Predsjedništva su pravovaljane, ako su na sastanak pozvani svi članovi, te ako su uz predsjednika ili dopredsjednika nazo?na još barem tri člana.

 

 

 

Predsjedništvo odlu?uje ve?inom glasova svih svojih članova.

 

 

 

Za svoj rad Predsjedništvo odgovara Skupštini Društva.

 

 

 

 

 

Članak 19.

 

 

 

 

 

Predsjednik saziva i vodi sjednice Skupštine i Predsjedništva.

 

U slu?ajevima sprije?enosti, on mo?e to pravo prenijeti na dopredsjednika.

 

 

 

Za svoj rad predsjednik odgovara Predsjedništvu i Skupštini.

 

 

 

 

 

 

 

Članak 20.

 

 

 

 

 

Tajnik Predsjedništva obavlja poslove koji se ti?u provedbe odluka Skupštine i drugih tijela uprave Društva.

 

 

 

Tajnik vodi popis članova, daje naloge radi ostvarivanja proražuna, te obavlja i druge administrativne poslove koji nisu povjereni drugim slu?bama ili pojedincima.

 

 

 

 

 

Članak 21.

 

 

 

Rizni?ar vodi materijalno i financijsko poslovanje Društva, te o tome polaže ražun Predsjedništvu i Skupštini.

 

 

 

 

 

Članak 22.

 

 

 

Nadzorni odbor ima predsjednika i dva člana.

 

 

 

Nadzorni odbor bira i razrješuje izborna Skupština.

 

 

 

Nadzorni odbor nadzire zakonitost rada Društva i njegovih tijela uprave, kao i primjenu i provedbu donesenih akata i odluka Predsjedništva i Skupštine.

 

 

 

Nadzire cjelokupno materijalno i financijsko poslovanje Društva i o tom izvješ?uje Skupštinu.

 

 

 

 

 

Članak 23.

 

 

 

Sud ?asti bira i razrješuje izborna Skupština.

 

 

 

Sud ?asti ima predsjednika i dva člana. Odlu?uje ve?inom glasova.

 

 

 

Sud ?asti rješava razmirice me?u članovima Društva, a svoje odluke dostavlja u pismenom obliku strankama i Predsjedništvu.

 

 

 

Protiv odluka Suda ?asti stranke imaju pravo ?albe. ?alba se podnosi u roku od petnaest dana od dana primitka odluke a o ?albi odlu?uje i konažnu odluku donosi Skupština.

 

 

 

VI. Imovina Društva

 

 

 

Članak 24.

 

 

 

 

 

Imovinu Društva čine sredstva ste?ena uplatom mo?ebitne članarine, dragovoljnim prilozima i darovima, obavljanjem nakladničke djelatnosti, dotacije iz dr?avnog proražuna i proražuna jedinica lokalne samouprave, fondova te druga sredstva ste?ena sukladno zakonu.

 

 

 

Imovinu Društva čine nekretnine i pokretnine, te druga imovinska prava koja se zateknu u njegovu vlasništvu.

 

 

 

Ostvarenu dobit Društvo će koristiti samo za obavljanje djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi i zadaže Društva.

 

 

 

Za svoje obveze Društvo odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

 

 

 

Nad Društvom se može provesti stečaj.

 

 

 

Društvo vodi poslovne knjige i sastavlja financijsko izvješ?e sukladno propisima kojima se ure?uje nažin vo?enja knjigovodstva neprofitnih organizacija.

 

 

 

 

 

VII.Prestanak Društva

 

 

 

 

 

Članak 25.

 

 

 

Društvo prestaje odlukom Skupštine i u slu?ajevima propisanim Zakonom.

 

 

 

U slu?aju prestanka Društva, a nakon namirenja vjerovnika i drugih troškova, imovina Društva ?e pripasti Caritasu Porečko-pulske biskupije.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

 

Članak 26.

 

 

 

Osnivači mogu upisati Društvo u registar udruga Republike Hrvatske pri nadležnom uredu državne uprave Istarske županije.

 

 

 

Mjerodavna crkvenavlast za Društvo je Porečko-pulska biskupija, koja određuje Društvu duhovnog savjetnika.

 

 

 

Članak 27.

 

 

 

Ovaj se Statut objavljuje njegovim umnažanjem i stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

U Pazinu 8. siječnja 2005.Predsjednik Skupštine:

 

 

Vilma Unukić, prof.

 

Naši projekti

ISTARSKI ZAVIČAJNI KVIZ KRASNA ZEMLJO - MERAVIGLIOSO PAESE

http://www.krasna-zemljo.info/

Najbolji 2016.

DRAGI NAŠ PAZIN 

https://www.pazin.hr/17122-2/

 

 

 

Pristupnica

Ispunjenu pristupnicu poslati mailom ili poštom

Uplata članarina ili donacija na:

žiro račun 2402006-1100499109  

IBAN HR5224020061100499109 

 (u opis plaćanja obavezno upisati  ime i prezime)

Kontakt

Dobrilina 6
52000 Pazin
Hrvatska
email: kdpdi.mons.a.heka@gmail.com 

Login Form